Polityka prywatności

XI Polityka prywatności

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

2. Administrator oświadcza, że działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.

3. Administrator przetwarza zwykłe kategorie danych osobowych pozyskane od osób, których dane dotyczą takie jak: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy poczty e-mail, a także dane techniczne urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji Klienta z oferowanymi usługami. W wyjątkowych sytuacjach Administrator może pozyskać dane od dostawców usług płatniczych.

4. Administrator danych osobowych przetwarza je na podstawie zgody lub praw wynikających z art. 6 pkt 1 lit. a i b RODO w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.


5. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawy produktów i obsługi procesu reklamacyjnego
c) obsługi procesu rejestracji konta Klienta, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie
d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień
e) w celach marketingowych.

6. Dane osobowe pozyskane w celu realizacji umowy sprzedaży i dostawy produktów
będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń Klientów. Dane osobowe pozyskane w celu obsługi procesu reklamacyjnego będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji żądania Klientów, aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach związanych z rejestracją kont Klientów lub marketingiem bezpośrednim własnych produktów będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia lub przekazywania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub europejskiego i usługodawcom działającym na zlecenie Administratora na podstawie art. 28 RODO. Takie dane powierzane są wyłącznie Podmiotom przetwarzającym na określonych warunkach w niezbędnym zakresie i na okres, jaki jest niezbędny do uzyskania celu realizacji określonej usługi, w szczególności do realizacji dostawy.

8. Administrator oświadcza, że wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu działają z upoważnienia administratora. Ponadto Administrator stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej i narzędzi programowych w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

9. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Klient danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystanie.

10. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób, których dotyczą zbierane dane.

11. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji, zamówienia lub otrzymywania informacji marketingowych dobrowolnie, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie i realizację zamówienia lub usług świadczonych przez Administratora.

12. Każdej osobie, której dane dotyczą Administrator zapewnia w każdym czasie prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (art. 7 ust, 3 RODO), prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych pomiędzy administratorami w formie elektronicznej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO). Administrator może odmówić realizacji powyższych praw w sytuacji, gdy nie będzie w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

13. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumentach sprzedaży przechowywane na potrzeby fiskalne i dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

14. Ze względów technicznych realizacja prawa przenoszenia danych pomiędzy Administratorami możliwa jest jedynie bezpośrednio do Klienta, który złożył taką dyspozycję. Standardowym formatem przekazania danych przez Administratora jest zaszyfrowana korespondencja mailowa. Jeśli Klient nie posiada adresu mailowego, Administrator przekaże mu ją za pośrednictwem poczty na nośniku typu CD/DVD lub innym powszechnie używanym.


15. Stosownie do treści art. 19 RODO Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to nadmiernie utrudnione.

16. Administrator informuje, że Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 ust. 1 RODO.

17. Klient w celu realizacji swoich praw wynikających z art. 15-18, art. 20, art. 21 RODO lub mający pytania dotyczące powyższej polityki prywatności może skontaktować się ze Administratorem wysyłając e-mail na adres:

sklep@zebra-buty.pl

lub listownie na adres Administratora:

Zebra B. Surówka i R. Surówka Spółka Jawna
ul.Balicka 100, 30-149 Kraków

18. Administrator oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich, poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.


XII Polityka cookies

1. Sklep internetowy www.zebra-buty.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

XIII Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a. telefon: 722333009 oraz 722333012
b. e-mail: sklep@zebra-buty.pl

c. pisemnie na adres: Zebra B. Surówka i R. Surówka sp. j.
ul.Balicka 100, 30-149 Kraków

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego Zebra-Buty.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
6. Nazwa sklepu internetowego Zebra-Buty.pl, adres strona, pod którą jest dostępny: www.zebra-buty.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29-08-2013 roku.