Regulamin sklepu internetowego zebra-buty.pl

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Zebra B. Surówka i R. Surówka spółka jawna z siedzibą w Krakowie, pod adresem:

ul. Zarzecze 128b
30-134 Kraków
NIP: 6761019826
REGON: 350817610

wpisaną do KRS pod numerem 0000115471, adres do korespondencji:

Zebra B. Surówka i R. Surówka spółka jawna
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków


Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.zebra-buty.pl prowadzony jest przez Zebra B.Surówka i R.Surówka spółka jawna – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

7) Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

9) Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.zebra-buty.pl

11) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

12) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna obuwia i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

13) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

14) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

15) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;

5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.zebra-buty.pl

6) SPRZEDAWCA – Zebra B. Surówka i R. Surówka spółka jawna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Zarzecze 128b 30-134 Kraków NIP: 6761019826 REGON: 350817610 wpisaną do KRS pod numerem 0000115471, adres do korespondencji: Zebra B. Surówka i R. Surówka spółka jawna ul.Balicka 100, 30-149 Kraków

7) USŁUGODAWCA - Zebra B. Surówka i R. Surówka spółka jawna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Zarzecze 128b 30-134 Kraków NIP: 677-23-73-537 REGON: 350817610 wpisaną do KRS pod numerem 0000115471, adres do korespondencji: Zebra B. Surówka i R. Surówka spółka jawna ul.Balicka 100, 30-149 Kraków

8) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;

9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

10) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

11) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z subskrypcji Biuletynu;

12) ZAMÓWIENIE – złożona przez Klupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

13) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

14) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

15) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym ;

16) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

17) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

18) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

19) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

20) DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

21) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

22) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

23) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

24) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

25) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

26) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

27) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

28) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

29) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

30) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

31) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

32) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA1) Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący
się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) Adres E-mail
b) Hasło
c) Powtórzenie hasła
d) Imię
e) Nazwisko
f) Miasto
g) Kod Pocztowy
h) Ulica
i) Numer Domu
j) Telefon
Opcjonalnie w przypadku innego adresu do wysyłki:
k) Osoba kontaktowa
l) Miasto
m) Kod Pocztowy
n) Ulica
o) Numer Domu
p) Telefon

Oraz dodatkowo w przypadku Firmy: NIP oraz Nazwę Firmy

4) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

5) Hasło zostanie przesłane na adres mailowy, podany przy Rejestracji. Prosi się o niezwłoczną zmianę hasła po pierwszym logowaniu.

6) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

IV ZAMÓWIENIA1) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową oraz mailowo pod adresem:sklep@zebra-buty.pl Dodatkowo można składać zamówienia telefonicznie w godzinach pracy sklepu od 09:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerem 722333009.

2) Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski. Dopuszczalna jest również wysyłka za granicę, określona szczegółowo w dziale VI Wysyłka za granicę.

3) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

5) Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie Zebra-Buty.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

6) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

7) „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

8) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „zamów”. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.

9) Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru. Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może zaznaczyć inny adres wysyłkowy, wpisując go odpowiednio wedle potrzeby. Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „ kontynuuj”.

10) Końcowym etapem jest wybranie sposobu do zapłaty oraz określenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT). Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia, lub też wybrać przycisk „Cofnij” w celu wprowadzenia zmian w składanym zamówieniu.

11) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.

12) Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

13) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego

14) Wysyłka towaru następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI1) Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2) Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) przedpłata na konto (przelew standardowy, mTransfer, przelew z Inteligo (Płacę z Inteligo), przelew z MultiBanku (MultiTransfer), przelew z Banku Zachodniego WBK (Przelew24), przelew z Nordea Bank Polska (Płać z Nordea), przelew z ING Banku Śląskiego, przelew z Banku Pekao S.A. (Pekao 24),przelew z Banku Millenium (MilleNet)) - towar zostanie wysłany po pojawieniu się pieniędzy na koncie firmy
b) transakcja kartą kredytową lub płatniczą w internecie - towar zostaje wysłany po dojściu do firmy potwierdzenia transakcji.
c) płatność gotówką – przy odbiorze

3) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

VI WYSYŁKA ZA GRANICĘ1) Koszty wysyłek za granicę są ustalane indywidualnie z Kupującym. Nie obowiązują koszta przewidziane wysyłką krajową.

2) Wysyłki zagraniczne realizowane są po dokonaniu wpłaty na podane konto bankowe, z tytułem wpłaty i numerem zamówienia.

3) W celu uzyskania informacji na temat możliwej wysyłki zagranicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe znajdujące się w Regulaminie, w Postanowieniach Końcowych.

VII REALIZACJA DOSTAWY1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2) Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DHL. Przesyłki dostarczane są w dni robocze.

3) Koszt dostawy produktu ponosi Klient. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.

4) Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych.

5) Przed wysyłką towaru do Klienta wysyłana jest wiadomość, o planowanym terminie wysyłki towaru.

6) Wysyłka towaru następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie, w przypadku wybrania przez Klienta płatności za pomocą przedpłat lub przelewów lub okazania potwierdzenia dokonania przelewu. W sytuacji wybrania przez Klienta opcji płatności za pobraniem, wysyłka następuje niezwłocznie po skompletowaniu towaru do wysyłki.

7) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

8) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

9) Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

10) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 9 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

11) Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 722333009 bądź na adres e-mail: sklep@zebra-buty.pl

12) Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 722333009 bądź na adres e-mail: sklep@zebra-buty.pl

VIII REKLAMACJE – RĘKOJMIA1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3) Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6) Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9) W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady

11) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

12) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13) Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

14) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

15) Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16) Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17) Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

18) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

19) W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

20) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21) W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

22) Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

23) Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

24) W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

25) Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

26) W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

27) Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

28) Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

29) Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

30) W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

31) Adresem reklamacyjnym jest: Zebra B.Surówka i R.Surówka spółka jawna, ul.Balicka 100, 30-149 Kraków

IX GWARANCJA1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.

2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

X WYMIANA1. Sklep dopuszcza wymianę Produktów na zasadach określonych w niniejszym dziale.

2. Wymianie podlega Produkt, który nie nosi śladów używania.

3. Do Produktu konieczne jest dołączenie oryginału dowodu zakupu, tj. paragonu lub Faktury VAT, oraz pisemna informacja o wymianie.

4. Procedura wymiany przedstawia się następująco: Klient o zamiarze wymiany informuje Sklep poprzez telefon, fax, lub e-mail.

5. Odesłanie towaru Kupujący odsyła na adres sklepu, na koszt własny.

6. Wpłata ponownych kosztów wysyłki następuje poprzez wpłatę na konto Sprzedawcy.

7. Przesyłki wysyłane na koszt sklepu nie są odbierane.

8. W kwestiach dodatkowych informacji należy kontaktować się ze Sprzedawcą.

9. Każdą chęć wymiany produktu należy uprzednio zgłosić Sprzedawcy.

XI POLITYKA PRYWATNOŚCI1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

2. Administrator oświadcza, że działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.

3. Administrator przetwarza zwykłe kategorie danych osobowych pozyskane od osób, których dane dotyczą takie jak: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy poczty e-mail, a także dane techniczne urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji Klienta z oferowanymi usługami. W wyjątkowych sytuacjach Administrator może pozyskać dane od dostawców usług płatniczych.

4. Administrator danych osobowych przetwarza je na podstawie zgody lub praw wynikających z art. 6 pkt 1 lit. a i b RODO w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

5. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawy produktów i obsługi procesu reklamacyjnego
c) obsługi procesu rejestracji konta Klienta, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie
d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień
e) w celach marketingowych.

6. Dane osobowe pozyskane w celu realizacji umowy sprzedaży i dostawy produktów
będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń Klientów. Dane osobowe pozyskane w celu obsługi procesu reklamacyjnego będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji żądania Klientów, aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach związanych z rejestracją kont Klientów lub marketingiem bezpośrednim własnych produktów będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.


7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia lub przekazywania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub europejskiego i usługodawcom działającym na zlecenie Administratora na podstawie art. 28 RODO. Takie dane powierzane są wyłącznie Podmiotom przetwarzającym na określonych warunkach w niezbędnym zakresie i na okres, jaki jest niezbędny do uzyskania celu realizacji określonej usługi, w szczególności do realizacji dostawy.

8. Administrator oświadcza, że wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu działają z upoważnienia administratora. Ponadto Administrator stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej i narzędzi programowych w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

9. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Klient danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystanie.

10. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób, których dotyczą zbierane dane.

11. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji, zamówienia lub otrzymywania informacji marketingowych dobrowolnie, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie i realizację zamówienia lub usług świadczonych przez Administratora.

12. Każdej osobie, której dane dotyczą Administrator zapewnia w każdym czasie prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (art. 7 ust, 3 RODO), prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych pomiędzy administratorami w formie elektronicznej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO). Administrator może odmówić realizacji powyższych praw w sytuacji, gdy nie będzie w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

13. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumentach sprzedaży przechowywane na potrzeby fiskalne i dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

14. Ze względów technicznych realizacja prawa przenoszenia danych pomiędzy Administratorami możliwa jest jedynie bezpośrednio do Klienta, który złożył taką dyspozycję. Standardowym formatem przekazania danych przez Administratora jest zaszyfrowana korespondencja mailowa. Jeśli Klient nie posiada adresu mailowego, Administrator przekaże mu ją za pośrednictwem poczty na nośniku typu CD/DVD lub innym powszechnie używanym.

15. Stosownie do treści art. 19 RODO Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to nadmiernie utrudnione.

16. Administrator informuje, że Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 ust. 1 RODO.

17. Klient w celu realizacji swoich praw wynikających z art. 15-18, art. 20, art. 21 RODO lub mający pytania dotyczące powyższej polityki prywatności może skontaktować się ze Administratorem wysyłając e-mail na adres:

sklep@zebra-buty.pl

lub listownie na adres Administratora:

Zebra B. Surówka i R. Surówka Spółka Jawna
ul.Balicka 100, 30-149 Kraków

18. Administrator oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich, poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.

XII POLITYKA COOKIES1. Sklep internetowy www.zebra-buty.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

5. Sklep internetowy www.zebra-buty.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.

6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP

8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

XIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:

sklep@zebra-buty.pl

bądź też listownie na adres:

Zebra B.Surówka i R.Surówka spółka jawna
ul.Balicka 100, 30-149 Kraków

2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem http://zebra-buty.pl/dokumenty/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.pdf lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Konsumenta z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu do Konsumenta inny niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
d) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

XIV ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

2) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3) Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.

4) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

5) Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@zebra-buty.pl lub pisemnie na adres: Zebra B.Surówka i R.Surówka spółka jawna, ul.Balicka 100, 30-149 Kraków. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zebra-buty.pl lub pisemnie na adres: Zebra B.Surówka i R.Surówka spółka jawna, ul.Balicka 100, 30-149 Kraków.

9) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10) Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

11) Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

12) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE1) Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefon: 722333009
b) e-mail: sklep@zebra-buty.pl
c) pisemnie na adres: Zebra B.Surówka i R.Surówka spółka jawna, ul.Balicka 100, 30-149 Kraków

6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

7) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

8) Nazwa Sklepu internetowego Zebra-Buty.pl, adres pod którym jest dostępny: www.zebra-buty.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

9) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.